• Act juridic
  Manifestare de vointa exprimata in vederea producerii de efecte juridice. Exista doua acceptiuni ale actului juridic:
  • negotium juris, ce semnifica intelegerea propriu-zisa dintre parti
  • instrumentum probationesc, ce semnifica inscrisul in care este evidentiata intelegerea
  Act autentic
  Inscris incheiat cu respectarea formelor cerute de lege si a carui autenticitate este confirmata de semnatura si stampila autoritatii care l-a intocmit sau verificat.
  Arabil
  Categorie de folosita agricola a terenului
  Administrare
  Drept real avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
  Arendare/Arenda
  Contract de locatiune a unui bun agricol / suma de bani platita de arendar proprietarului bunului in schimbul cedarii temporare a dreptului de exploatare a acestuia.
  Accesiune
  Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important.
  Abitatie
  Dreptul de a locui in locuinta nudului proprietar impreuna cu sotul si copii sai, chiar daca nu a fost casatorit sau nu avea copii la data care s-a constituit abitatia, precum si cu parintii ori alte persoane aflate in intretinere.
  Altimetria
  Altimetria este aea parte a topografiei care se ocupa cu studiul metodelor si instrumentelor de nivelment folosite la determinarea diferentelor de nivel, a altitudinilor sau cotelor punctelor terenului si cu reprezentarea reliefului pe planuri si harti.
  Apartament
  Grup de (dou sau mai multe) camere si dependintele necesare, care formeaza o locuinta intr-un bloc de locuit.
  ANCPI
  Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • BCPI
  Birou de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  Bunuri
  Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere
 • Cadastru
  Sistem unitar de evidenta tehnica, economica si juridica a imobilelor (terenuri cu sau fara constructii) si a drepturilor ce poarta asupra acestora realizat pe baza plaurilor cadastrale si avand ca finalitate inscrierea imobilelor si a proprietarilor intr-un registru de publicitate.
  Carte funciara
  Registru public care cuprinde evidenta juridica integrala si exacta a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice si juridice din aceeasi localitate.
  Constructie
  O proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare exacta pentru proprietar sau proprietari.
  Corp de cladire
  Parte componenta a unei cladiri, delimitata fie de intrarea separata in ea, fie de regimul diferit de intaltime sau de arhitectura constructiva.
  Condominiu
  Ansamblu format din una sau mai multe constructii, din care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale.
  Categorie de folosinta
  Este o caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului, in funtie de scopul pentru care este utilizat: agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera, etc.
  Contract / Conventie
  Acord incheiat, ca urmare a intelegerii intervnite intre doua sau mai multe persoane (fizice sau jurdicie), pentru crearea, modificarea sau stingerea unor drepturi si obligatii in relatiile dintre ele; act, inscris ce consemneaza acest acord.
  Codificare cadastrala
  Operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a coropurilor de proprietate.
  Concesiune
  Este contractul prin care una din parti, numita concendent, transmite pe o perioada determinata celeilalte parti, numita concesionar, dreptul si obligatia de exploatare a unui bun, a unei activitati sau a unui serviciu public, in schimbul unei redevente.
 • Documentatie cadastrala
  Documentatia intocmita de o persoana fizica/juridica autorizata de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si care cuprinde masuratorile si datele tehnie ale unuia sau mai multor imobile si care sta la baza inregistrarii imobilelor (sau a modificarilor suferite de acestea) in documentele cadastrale si in cartea funciara.
  Drept real
  Drept subiectiv patrimonial care confera titularului posibilitatea exercitarii in mod direct a posesiei, folosintei si dispozitiei asupra unui lucru ori numai a unora dintre aceste atribute. Este un drept absolut, deoarecce este opozabil tuturor celorlalte persoane, cau au obligatia de a nu stanjeni libera lui exercitare. Se disting drepturi reale principale, care au o existenta de sine statatoare, de exemplu dreptul de proprietate, dreptul de administrare directa, etc, si drepturi reale accesorii, care sunt instituite pentru garantarea unor drepturi de creanta si a caror existenta depinde de aceasta din urma; dreptul de gaj, dreptul de ipoteca si privilegiile.
  Dreptul real implica dreptul de urmarire, care consta in posibilitatea titularului de a urmari bunul in orice maini s-ar gasi, precum si dreptul de preferinta care confera titularului posibilitatea de a exercita cu intaietate atributele dreptului sau, fata de orice alta persoana care ar fi dobandit, ulterior, un alt drept real asupra aceluiasi lucru.
  Drept personal
  In sens larg, drepturi subiective intim legate de persoana titularului.Nu sunt cesibile altor persoane prin acte juridice, nu se transmit prin mostenire si nu sunt susceptibile de exercitare prin reprezentare sau de catre creditorii titularului lor, pe calea actiunii oblice; ele sunt, fara exceptie, drepturi absolute.In afara cazurilor expres prevazute de lege, dreptul la actiune in sens material pentru valorificarea in justitie este imprescriptibil. In materia obligatiilor, acelasi lucru cu Drept de creanta.
  Delimitare cadastrala a unitatii administrativ teritoriale
  Parcurgerea intregului traseu al hotarului unitaţii administrativ- teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului şi marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor şi documentaţiei tehnice de delimitare.
  Destinatie teren
  Fondul funciar se clasifica (se imparte), in funcţie de caracteristicile sale şi de necesitaţile socio-economice, in cinci categorii de destinaţie, care, la randul lor, pot cuprinde sub-categorii de destinaţie ale terenului. (terenurile cu destinaţie agricola (TDA), terenurile cu destinaţie forestiera (TDF), terenurile aflate permanent sub ape (TDH), terenurile din intravilan (TDI), terenurile cu destinaţie speciala (TDS)).
  Donatie
  Contract prin care una din parti numita donator transmite cu titlu gratuit un drept unei alte persoane numita donatar.
 • Extravilan
  Partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.
  Extras de plan cadastral
  Secţiune din planul cadastral de carte funciara, cu reprezentarea imobilului şi a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului şi menţiunea datei ultimei actualizari a bazei de date grafice cu privire la imobilul in cauza.
  Extras de carte funciara
  Document care se prezinta sub forma unui formular standard ce cuprinde toate informatiile inscrise in cartea funciara care nu au fost radiate.
  Expertiza judiciara
  Mijloc de proba prin care se aduce la cunostinta organelor judiciare opinia unor specialisti cu privire la acele imprejurari de fapt pentru a caror lamurire sunt necesare cunostinte deosebite, opinie care se formeaza pe baza unei activitati de cercetare concreta a cazului si a aplicarii unor date de specialitate de catre persoanele competente desemnate de catre organul judiciar.
  Expertiza extrajudiciara
  Este expertiza tehnica efectuata la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situaţii care nu au legatura nemijlocita cu activitatea judiciara.
 • Fond funciar
  Totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie, de titlurile pe baza carora sunt deţinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judeţ, al Romaniei etc.).
  Fond dominant
  Imobil in favoarea caruia s-a constituit o servitute.
  Fond aservit
  Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
  Folosinta
  Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
  Fotogrammetria
  Stiinta si tehnologia de obtinere a informatiilor precise despre obiectele fizice si mediul care le inconjoara, prin procedee de inregistrare, masurare si interpretare a unor fotografii speciale, denumite fotograme. Particularizand, fotogrammetria cuprinde procedeele care permit realizarea planurilor si hartilor topografice prin mijloace mecanizate, fotografiind suprafetele de teren de pe pamant sau din spatiu, valorificand totodata, in laboratoare adecvate, continutul fotogramelor.
  Fiducie
  Operaţiunea juridica prin care unul sau mai mulţi constituitori transfera drepturi reale, drepturi de creanţa, garanţii ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, catre unul sau mai mulţi fiduciari care le exercita cu un scop determinat, in folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcatuiesc o masa patrimoniala autonoma, distincta de celelalte drepturi şi obligaţii din patrimoniile fiduciarilor.
 • Geodezie
  Stiinta aplicata care se ocupa cu studiul formei si al dimensiunilor Pamantului, cu tehnica masurarii si a reprezentarii cartografice sau numerice a suprafetei lui.
  Gaj
  Drept special conferit de lege ca garantie creditorilor chirografari, in temeiul principiului dupa care debitorul raspunde de indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul unui raport juridic civil cu toate bunurile mobile si imobile prezente si viitoare, intregul sau patrimoniu servind pentru garantarea comuna siproportionala a tuturor creditorilor sai chirografari.
  GPS
  Global Positioning System (rom. sistem de pozitionare globala; prescurtat GPS) este un sistem global de navigatie prin satelit si unde radio.
  Granituire
  Operatiunea de delimitare prin semne exterioare a doua proprietati ce apartin unor titulari diferiti.
 • Harta
  Reprezentare grafica in plan orizontal a suprafetei pamantului (totala sau partiala), generalizata si micsorata conform unei anumite scari de proportie si intocmita pe baza unei proiectii cartografice.
  Hotarare Judecatoreasca
  Este actul juridic procesual, prin care se solutioneaza cauza de catre instanta de judecata.
 • Imobil
  Una sau mai multe parcele de teren alaturate, indiferent de categoria de folosinţa, cu sau fara construcţii, aparţinand aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unitaţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un numar cadastral unic.
  Intabulare
  Operatiunea de inscriere in cartea funciara a drepturilor reale (drepturi tabulare).
  Inscriere provizorie
  Operatiunea de inscriere in cartea funciara a drepturilor reale (drepturi tabulare) afectate de o conditie suspensiva sau rezolutorie.
  Intravilan
  Partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii şi locuirii.
  Ipoteca
  Drept real asupra bunurilor mobile sau imobile afectate executarii unei obligaţii si care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari bunul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun.
  Indiviziune
  Incetare a proprietatii comune asupra unui bun sau unei universalitati de bunuri, astfel incat, in locul unei coteparti abstracte, fiecareia dintre persoane i se atribuie in exclusivitate o portiune determinata, concreta.
 • Justificare inscriere provizorie
  Operatiunea de prin care un drept real inscris provizoriu se intabuleaza in cartea funciara.
 • Lan
  Cuprinde una sau mai multe tarlale, delimitate natural.
  Lege
  Norma cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat.
  Locatiune
  Este contractul prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumita perioada, in schimbul unui preţ, denumit chirie.
  Legat
  Dispozitie testamentara prin care se lasa cuiva, o mostenire, un bun, iar persoana careia i se confera un legat se numeste legatar.
 • Meridian
  Orice semicerc ce uneste poliigeografici ai Pamantului, fiind format din punctele avand aceeasi longitudine.
  Metru
  unitate de masura pentru lungime. Un metru este distanta parcursa de lumina prin vid intr-un interval de timp de 1299.792.458 dintr-o  dintr-o secunda. (wikipedia)
 • Notare
  Operatiunea de inscriere in cartea funciara a unor drepturi, (altele decat drepturile reale) fapte sau raporturi juridice.
  Numerotare cadastrala
  Operaţiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere cadastrale corpurilor de proprietate şi parcelelor din cadrul unei unitaţi administrativ-teritoriale.
  Numar cadastral
  Identificator unic acordat imobilelor.
  Nivelment
  Operatiunea de determinare a inalţimii unor puncte din teren şi reprezentarea reliefului pe suprafeţe plane sau pe anumite direcţii.
 • Ortofotoplan
  Fotografie aeriana (aerofotografiere) realizat la o anumita scara.
  OCPI
  Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
 • Parcela
  Suprafaţa de teren avand o singura categorie de folosinţa.
  Parcelare
  Imparţirea suprafeţelor de teren şi determinarea dimensiunilor caracteristice ale suprafeţelor obţinute, calculul poziţiei punctelor necesare delimitarii.
  Plan topografic
  Reprezentare convenţionala, micşorata a proiecţiei orizontale a detaliilor topografice de pe o porţiune restransa a suprafeţei terestre, redusa la o anumita scara, fara a se ţine seama de curbura pamantului intocmita in format analogic (pe suport hartie) sau digital (pe suport CD, DVD etc.). In Romania planul topografic se intocmeşte in Sistemul de proiecţie Stereografic 1970 şi in Sistemul de referinţa Marea Neagra 1975.
  Plan cadastral de carte funciara
  Reprezentarea grafica a datelor obţinute in urma lucrarilor de cadastru general.
  Document tehnic, care conţine limitele imobilelor şi ale construcţiilor permanente inscrise in cartea funciara şi se realizeaza pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.
  Plan parcelar
  Planul parcelar este reprezentarea grafica a unei tarlale care contine limitele tuturor imobilelor din tarla si detaliile stabile din teren ce o definesc; planul parcelar devine plan cadastral dupa receptia si atribuirea numerelor cadastrale de catre oficiul teritorial.
  Planimetrie
  Parte a topografiei care studiaza metodele si instrumentele necesare reprezentarii pe o harta sau pe un plan a proiectiei orizontale a obiectelor de pe suprafata pamantului.
  Proprietar
  Persoana fizica sau juridica titulara (in exclusivitate sau in indiviziune) a dreptului de proprietate.
  Partaj
  Mod specific de realizare a iesirii din indiviziune, pe baza conventiei partilor sau pe cale judecatoreasca.
  Posesie
  Reprezintae exercitarea in fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun de catre persoana care il stapaneşte şi care se comporta ca un proprietar.
 • Reambulare
  Punerea de acord intre situaţia reala din teren şi o harta sau un plan existent.
  Ridicare Topografica
  Ansamblu de lucrari de teren şi de birou necesare realizarii unui plan topografic.
  Rectificare carte funciara
  Operatiunea de radiere, indreptare sau corectare a oricarei inscrieri inexacte efectuate in cartea funciara prin raportate la situatia juridica reala a imobilului.
 • Sector cadastral
  Diviziune tehnica cadastrala a unitaţii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicaţie, ape, diguri etc.), care nu sufera modificari curente şi care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.
  Statie totala
  Instrument optic de masurare utilizat in masuratorile topografice care combina capabilitatile unui teodolit cu cele ale unui instrument electronic de masurare a distantelor.
  Servitute
  Sarcina care greveaza un imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.
  Superficie
  Este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra ori in subsolul acelui teren, asupra caruia superficiarul dobandeşte un drept de folosinţa.
 • Tarla
  Diviziune cadastrala tehnica a unitatii administrativ-teritoriale delimitata prin detalii fixe, identificabile in teren, care nu sufera modificari in timp, cum ar fi cai de comunicatie, ape, diguri etc.
  Titlu de proprietate
  Inscris care atesta dreptul de proprietate al unei persoane fizice sau juridice indiferent de modul prin care acesta a fost dobandit.
  Topografia
  Este ştiinţa şi tehnica care sta la baza intocmirii harţilor şi planurilor care reprezinta porţiuni ale suprafeţei terestre.
  Trasare
  Reprezinta marcarea pe teren in urma masuratorilor topografice, a punctelor de contur, prin intocmirea unui proiect de execuţie.
  Tahimetrie
  Tahimetria este acea parte a topografiei care se ocupa cu efectuarea ridicarilor tahimetrice. Ele reprezinta ridicari topografice complete, adica planietrice si nivelitice (altimetrice) in acelasi timp. Ridicarile tahimetrice se folosesc in cazul suprafetelor de teren cu relief variat si framantat, asigurand un randament ridicat masuratorilor.
  Teodolit
  Este un instrument de masurare a unghiurilor orizontale (unghiului fata de zenit) si verticale (fata de orizont).
  Testament
  Este actul juridic unilateral, personal şi solemn, esenţialmente revocabil in timpul vieţii testatorului, prin care o persoana dispune de averea sa in tot sau in parte pentru timpul cand va inceta din viaţa.
 • Unitate individuala
  Unitate funcţionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependinţele, dotarile şi utilitaţile necesare, avand acces direct şi intrare separata, şi care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie, pentru satisfacerea cerinţelor de locuit.
  Uz
  Este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia şi de a-i culege fructele naturale şi industriale numai pentru nevoile proprii şi ale familiei sale.
  Uzufruct
  Este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva substanţa.
  UNNPR
  Uniunea Naţionala a Notarilor Publici din Romania
 • Vanzarea
  Este contractul prin care una din parti numita vanzator se obliga sa transmita celeilalte parti numita cumparator proprietatea unui bun in schimbul unui pret.
  Viager
  Drept constituit s-au transmis pe toata perioada vietii dobanditorului